Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5053 ef6e
Reposted frommadamebadass madamebadass viaMistaakees Mistaakees
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe vialittlefool littlefool
6535 f97a 500
Reposted fromlittlefool littlefool
I can't take my mind off you
nie umiem z ciebie zrezygnować i to jest jak nóż w serce, który sama sobie wbijam coraz mocniej, a kiedy już mocniej się nie da wyciągam i wbijam w kolejne miejsce
— czasem w nocy myślę, zamiast spać /dontforgot, m.
Reposted fromdontforgot dontforgot viakurwajegomac kurwajegomac
4214 d4da
bardzo.
4532 6e17 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
9004 0382 500

betomad:

Herhúsið, Iceland. Artist in residence in Siglufjörður. photo by Björn Valdimarsson
Reposted fromlifeless lifeless viashakeme shakeme
 Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
indie couple | tumblr
Reposted fromweightless weightless viashakeme shakeme
0241 8e09
Reposted fromrol rol viashakeme shakeme
8103 b602 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
8099 c4d1 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
8101 7fba 500
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
5479 9354
Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani od siebie odejdą.
— Jan Twardowski
Reposted frompieprzycto pieprzycto viakurwajegomac kurwajegomac
5447 ffc0
Reposted fromxalchemic xalchemic viakurwajegomac kurwajegomac
9832 a508
Reposted fromrol rol viawishyouwerehere wishyouwerehere
1102 689d 500
Reposted fromslodkoslone slodkoslone viaPannaJ PannaJ
Reposted fromshakeme shakeme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl